TOPRAKKALE MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
Sıra No Taşınmaz No Mah./Köy Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi Cinsi İmar Durumu Tahmin Edilen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 80030100651 Lalegölü Köyü 127 10 1.205,33m² Tam Arsa Köy Yerleşim Alanı 24.000,00 6.000,00 19.9.2017 09:00
2 80030100654 Lalegölü Köyü 128 2 476,31m² Tam Arsa Köy Yerleşim Alanı 9.150,00 2.287,00 19.9.2017 09:15
3 80030100658 Lalegölü Köyü 128 6 1.840,34m² Tam Arsa Köy Yerleşim Alanı 36.000,00 9.000,00 19.9.2017 09:30
4 80030100708 Lalegölü Köyü 132 7 1.426,10m² Tam Arsa Köy Yerleşim Alanı 27.385,00 6.847,00 19.9.2017 09:45
5 80030100799 Lalegölü Köyü 140 5 1.352,53m² Tam Arsa Köy Yerleşim Alanı 25.970,00 6.493,00 19.9.2017 10:00
6 80030100824 Lalegölü Köyü 143 13 1.556,41m² Tam Arsa Köy Yerleşim Alanı 29.885,00 7.472,00 19.9.2017 10:15
7 80030100857 Lalegölü Köyü 147 8 1.013,99m² Tam Arsa Köy Yerleşim Alanı 19.470,00 4.868,00 19.9.2017 10:30
8 80030100891 Lalegölü Köyü 150 2 1.869,56m² Tam Arsa Köy Yerleşim Alanı 35.896,00 8.974,00 19.9.2017 10:45
9 80030101177 Kışla Mah. 324 83 737,16m² Tam Arsa Konut Alanı 95.831,00 23.958,00 19.9.2017 11:00
10 80030101181 Tüysüz-Fatih Mah. 282 1 1.570,32m² Tam Arsa Konut Alanı 54.253,00 13.564,00 19.9.2017 11:15
11 80030101189 Tüysüz-Fatih Mah. 283 1 1.112,93m² Tam Arsa Konut Alanı 31.165,00 7.792,00 19.9.2017 11:30
                         
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Toprakkale Malmüdürlüğü Makam Odasında toplanacak komisyon eliyle satış ihalesi yapılacaktır.
2- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Toprakkale Malmüdürlüğünde görülebilir.
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
  a) Geçici Teminat; (Tedavüldeki Türk Parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri),
  b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
  c) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
  d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasının veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri, kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeleri vermeleri,
4- Taşınmaz malın satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl    süreyle emlak vergisine tabi tutulmaz.  
5- Taşınmaz mal bedelinin taksitle ödenmesi halinde, satış bedelinin en az ¼’i peşin, kalanı ise 2 yılda ve taksitlerle kanuni faiz ile birlikte ödenir.
6- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
7- İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- İhale ilanı http://www.milliemlak.gov.tr , http://www.toprakkale.gov.tr ve http://www.osmaniyedefterdarligi.gov.tr adresinde görülebilir.      
  İlan olunur.