T.C
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
 
Aşağıda nitelikleri belirtilen İl Özel İdaresine ait taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a (Kapalı Teklif) maddesi gereğince 09/11/2016 tarihinde Çarşamba günü saat 15.00 ‘de ilan sırasına göre İl Encümeni odasında ihale ile satışı yapılacaktır.
S.NO
TAŞINMAZ MEVKİİ
PAFTA
TAŞINMAZ ALANI                 (m²)
HİSSE ORANI
NİTELİĞİ İMAR DURUMU
TAHMİNİ BEDELİ  
  TL
GEÇİCİ TEMİNAT   TL
 
İHALE TARİH VE SAATİ
ADA
PARSEL
1
Merkez Adnan Menderes (Raufbey) Mah.
2085     
   4
10.572,84
Tam
Arsa            5. Kat  Ticaret+Konut Alanı
14.253.300,00
427.600,00
 
09.11.2016
Saat:15,00
2
Merkez Adnan Menderes (Raufbey)  Mah.
1         
   291              4
11.000,00
Tam
Arsa     
  5 Kat Konut Alanı
7.918.500,00
237.555,00
 
09.11.2016
Saat:15,15
 
 
İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI
1-Gerçek Kişilerin;
a- Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
b- İhale tarihinden en az bir ay önce alınmış tasdikli ikametgah belgesi.
c- Noter tasdikli imza sirküleri, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
d- İhale dokümanı alındığına dair banka dekontu,
e- Tebligat için adres beyanı,
f-  Yer görme belgesi
g- İhale muhammen bedelinin % 3’ü tutarında geçici teminat mektubu veya banka dekontu, 
2- Özel hukuk tüzel kişilerin;
a-2015 yılı vizeli Sanayi ve Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya benzeri mesleki kuruluşların siciline kayıtlı olmak ve buna dair belge,
b-İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları yukarıda belirtilenlerin yanı sıra, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından ya da benzeri mesleki kuruluşların, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, son şeklini gösterir ticari sicil gazetesi (aslı veya noter onaylı örneği) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirkülerini,
c-Ortak girişim şeklinde teklif verilmesi halinde, Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi ve her bir ortak için yukarıda 1.bendin a,b,c,d,e,f,g bentlerinde istenilen belgeleri,
d- İhaleye katılacak olanların % 3 geçici teminat ve 1.000,00 TL ihale dosya bedelini T.C. Ziraat Bankası Osmaniye Cebelibereket Şubesi TR71 0001 0023 3834 9495 9150 36 nolu İl Özel İdare hesabına yatırmaları ve yatırdığına dair belgeleri  vermeleri,
e-Vergi borcu bulunmadığına veya borcun taksitlendirildiğine dair bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden Haziran/2016 tarihli borcu bulunmadığına dair  alacağı belgenin aslı,
f-Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu bulunmadığına veya taksitlendirildiğine dair bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik  Kurumdan Haziran/2016 tarihli borcu bulunmadığına dair alınacak belgenin aslı,
İhaleye girecek gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerin, yukarıdaki istenilen belgelerle birlikte İmzalanmış teklif mektuplarını, ihale şartnamesini ve eklerini ihale günü saat 13.30’a kadar İdareye (Emlak İstimlak Müdürlüğüne ) vermeleri gerekmektedir.       
            İhaleye katılan her istekli ihale konusu gayrimenkulü görmüş, ihale şartnamesindeki şartları okumuş ve peşinen kabul etmiş sayılır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İhale Şartnamesi ve ekleri İdaremizin www.osmaniyeozelidare.gov.tr adresinden ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir ve 1.000,00 TL’ye temin edilebilir. İhaleye katılacakların ihale dosyası alması zorunludur.
İletişim : 0 328 814 11 70  Dahili : 2961 – 3002 – 3016 dan bilgi alınabilir.
            İLAN OLUNUR.